Privacyverklaring


1.     INLEIDING

Het advocatenkantoor Callant onder de vorm van de BV MVCS (hierna genoemd “Advocatenkantoor Callant”) hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In het bijzonder wil Advocatenkantoor Callant de gegevens van haar klanten beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onrechtmatige verwerkingen, edm.

Advocatenkantoor Callant wil u door middel van deze Privacy policy informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, over welke gegevens door het kantoor worden verwerkt en waarom, over uw rechten, edm.

Het kantoor nodigt u uit om deze Privacy policy zorgvuldig te lezen, zodat u het beleid van het kantoor op dit gebied kent en begrijpt.

Door de website en de diensten van Advocatenkantoor Callant te gebruiken, bevestigt u dat u deze Privacy policy zorgvuldig hebt gelezen en dat u deze zonder voorbehoud aanvaardt. Advocatenkantoor Callant behoudt zich het recht voor om deze Privacy policy te wijzigen indien dit nodig is. Deze wijziging zal gecommuniceerd worden via de website.

2.     TOEPASSINGSGEBIED

Deze Privacy policy is van toepassing op de dienstverlening die Advocatenkantoor Callant uitoefent en voor de belangenbehartiging van u als cliënt(e);

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Financiële gegevens, samenstelling van het gezin, gerechtelijke gegevens, beroep en betrekking.

Indien een klant zich verzet tegen de verwerking van die gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd.

3.     WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de BV MVCS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8200 Brugge, Leeuwentandstraat 2 en met ondernemingsnummer 0759.764.574, die u kan contacteren op volgend e-mailadres: info@advocatenkantoorcallant.be

Het advocatenkantoor treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en als verwerker m.b.t. de persoonsgegevens van haar cliënteel.

4.     WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Overeenkomstig artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/AG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna genoemd “GDPR”) wordt een “persoonsgegeven” als volgt gedefinieerd:

“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Indien onderhavige Privacy policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de GDPR.

5.     WAAR KOMEN UW GEGEVENS VANDAAN?

Wij verwerken in eerste instantie de gegevens die u aan ons meegedeeld hebt via het contactformulier op de website.

Wij verzamelen uw gegevens ook op basis van het gebruik van onze onlinediensten of verkregen via derden in uitvoering van een (contractuele) relatie met hen dan wel met u.

6.     WAT INDIEN U JONGER BENT DAN 16 JAAR?

Wanneer u jonger bent dan 16 jaar, kunt u uw persoonsgegevens slechts meedelen na toestemming vanwege de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

7.     WELKE RECHTEN HEEFT U?

7.1.     RECHT OP TOEGANG EN INZAGE

Overeenkomstig de GDPR kunt u op elk moment gratis inzage krijgen in uw persoonsgegevens, alsook kunt u nagaan waarvoor uw persoonsgegevens aangewend worden.

Hiertoe richt u een aanvraag aan info@advocatenkantoorcallant.be, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs.

7.2.      RECHT OP VERBETERING, AANVULLING, VERWIJDERING EN BEPERKING

U hebt het recht het advocatenkantoor te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen,  te verwijderen en te beperken.

Elk verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering en beperking wordt gericht aan info@advocatenkantoorcallant.be

8.     VRAGEN OF KLACHTEN?

Indien u vragen of bemerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met het Advocatenkantoor Callant op volgend e-mailadres: info@advocatenkantoorcallant.be .

Mocht u klachten hebben dan kunt u tevens de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren op volgend e-mailadres: contact@apd-gba.be of per post ter attentie van de GBA, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.